Marketing Research

เปิดตัวข้อมูล Martech Report 2023 ฉบับแรกของประเทศไทย

เปิดตัว Martech Report 2023 ฉบับแรกของประเทศไทย

The Unspoken Truth by พี่เอง 
Humming Bird x Content Shifu
โดยมีเป้าหมายว่า
1. ให้คนไทยรู้จัก MarTech (Marketing Technology)
2. เพื่อสร้างรีพอร์ทของคนไทยโดยเฉพาะ ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (Industry Reference)

report

หัวข้อ The Unspoken Truth of MarTech

เป้าหมายในการใช้ MarTech

1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. เก็บข้อมูล
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
4. เพิ่มยอดขาย

หมวดหมู่ของ MarTech ที่นิยมที่สุด

1. โฆษณาและการโปรโมต
2. วิเคราะห์ข้อมูล
3. คอนเทนต์และประสบการณ์
4. โซเชียล และ ความสัมพันธ์
5. การทำงานร่วมกัน
6. การขาย

หมวดหมู่

User 1 คน ใช้ประมาณ 3.23 หมวด
ใช้จำนวน 11.37 เครื่องมือโดยเฉลี่ย
ในปีหน้า จะยังคงใช้มากขึ้นเช่นกัน
โดยครบเกือบทุกหมวด
เฉลี่ย 5.31 หมวด และ 16.7 เครื่องมือ

ในแง่ความพึงพอใจในการใช้ Martech เรียกว่ายิ่งรู้จัก ยิ่งพอใจ
โจทย์คือ ทำอย่างไรให้พึงพอใจได้เร็วขึ้น ใช้ระยะเวลาน้อยลง

แต่ถ้าเจาะลงไปในแต่ละอุตสาหกรรม ก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน

อุปสรรคในการใช้ Martech Tools

“จะเห็นได้ว่า ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า Martech มีประโยชน์ และ เป็นอนาคตแน่ ๆ”

แต่ก็มีอุปสรรคที่ใหญ่มาก ๆ เหมือนกัน เรียงลำดับดังนี้คือ
1. ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด = ยังใช้ไม่คุ้ม
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน = ไม่มีคนจัดการ
3. ขาดความรู้เรื่องการเลือกใช้ Martech = ไม่รู้จะเลือกยังไง

Martech Tools

สิ่งที่ Martech ส่วนใหญ่บอกได้คือ

อะไรบ้างเกิดขึ้น (Visible Facts)
--> เข้าใจผลลัพธ์ (Result/Behavior/Profile)
--> รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง (Understand What)
เรียกว่า Martech ช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบที่มนุษย์ทำไม่ได้

Martech ทำให้ Understand WHAT ได้แบบที่มนุษย์ทำไม่ได้
แต่ถ้าไม่สามารถ หา WHY ได้ เครื่องมือจะใช้ได้ไม่คุ้มค่าเลย เหมือนยิงธนูผิดที่

จุดควรระวังคือ ต้องหา WHY

คือเข้าใจลูกค้ามากกว่าแค่ผิวของปัญหา
มากกว่าตัวเลขจาก Martech
ต้องฝึกตั้งคำถามหาสิ่งที่ไม่สามารถตอบด้วยตัวเลขได้ (หา Unknown truth -> Key Behavior Drivers)

ทำยังไงให้ธุรกิจ ชนะทุกการแข่งขัน

  • เข้าใจลูกค้า
  • เข้าใจตัวเรา
  •  เข้าใจคู่แข่ง

(แนะนำอ่านต่อที่ 3C Model)

รีพอร์ทนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Content shifu x Hummingbird x สื่อออนไลน์ไทย และ ผู้ตอบแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 6 คน และเชิงปริมาณอีก 534 คน

งานแถลงข่าว

MarTech in Inevitable
MarTech เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
จะสู้ หรือ จะเข้าใจให้ดี ?

ทั้งนี้เป็นการสรุปเบื้องต้นเท่านั้น
สามารถ Download ฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ
https://bit.ly/mtreportpresscon

#HummingBird #ContentShifu #MarTech #WayMaker
#ThailandMartechReport

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.