Business

Prompt คืออะไร เกี่ยวกับ AI ในธุรกิจ การตลาดอย่างไร

Prompt คืออะไร เกี่ยวกับ AI ในธุรกิจ การตลาดอย่างไร

Prompt คือข้อความหรือคำถามที่ใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับระบบ AI เพื่อให้มันสร้างเนื้อหาหรือการตอบสนองต่อคำถามต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อความนั้นๆ

ความสำคัญของ Prompt อยู่ที่มันเป็นกำหนดการสำคัญที่ช่วยให้ระบบ AI เข้าใจและตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง การสร้าง Prompt ที่เหมาะสมและชัดเจนสามารถช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์มากขึ้น การออกแบบ Prompt ให้เหมาะสมกับงานหรือการใช้งานที่ต้องการมีผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้มีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน AI ต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสำหรับบล็อกเขียน การแปลภาษาอัตโนมัติ หรือการตอบคำถามในรูปแบบต่างๆ โดย Prompt ที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบที่ถูกต้องสามารถช่วยให้ระบบ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


AI คืออะไร

AI หรือ Artificial Intelligence คือการให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีทำงานอย่างคล้ายมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือการปฏิบัติงานต่างๆ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) หรือเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อทำให้เครื่องมือนั้นสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและตัดสินใจเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมโดยมนุษย์อยู่ตลอดเวลา

AI มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจำลองความสามารถในการคิด เรียนรู้ เช่น การประมวลผลข้อมูล, การตัดสินใจ, การวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจ เพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง นอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นตามการเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงการสร้างและพัฒนาตนเองตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Prompt เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไร

Prompt เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนื่องจากมันเป็นข้อมูลหรือคำถามที่ใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับระบบ AI เพื่อให้มันสร้างเนื้อหาหรือตอบสนองต่อคำถามตามที่กำหนดไว้ในข้อความนั้นๆ ดังนั้น Prompt เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดแนวทางในการทำงานของระบบ AI โดยให้คำชี้แนะหรือข้อมูลเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อหาหรือการตอบสนองต่อคำถามให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้หรือสถานการณ์ที่กำหนดไว้ ในทางปฏิบัติ Prompt สามารถเป็นข้อความสั้นๆ เช่น "สร้างบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกฝน AI" หรือ "อธิบายหลักการทำงานของ Neural Network" หรืออาจเป็นคำถามเช่น "ทำไม AI ถึงสำคัญต่อธุรกิจ" ซึ่งจะช่วยให้ระบบ AI เข้าใจความต้องการของผู้ใช้และสร้างเนื้อหาหรือตอบคำถามอย่างเหมาะสมในที่สุด


วิธีใช้ Prompt ในธุรกิจ และ การตลาด

การใช้ Prompt ในธุรกิจและการตลาดมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมันช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมีหลายวิธีที่ Prompt สามารถนำมาใช้ในธุรกิจและการตลาดได้ เช่น

 1. การสร้างเนื้อหา: สามารถใช้ Prompt เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกเขียน บทความ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ Prompt เพื่อให้ระบบ AI เข้าใจและสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือเทรนโมเดล AI เพื่อสร้างเนื้อหาสื่อสารกับลูกค้า
 2. การตอบคำถาม: สามารถใช้ Prompt เพื่อเทรนระบบ AI ในการตอบคำถามที่มักถามเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ Prompt เพื่อสร้างระบบตอบคำถามอัตโนมัติบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยลูกค้าหรือผู้ใช้ตอบคำถามที่พบบ่อย
 3. การสร้างเนื้อหาสื่อสาร: ใช้ Prompt เพื่อสร้างเนื้อหาสื่อสารทางการตลาด เช่น การสร้างข้อความโฆษณา โพสต์บนสื่อสังคม หรือเนื้อหาสื่อโฆษณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้ Prompt เพื่อเทรนระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การใช้ Prompt เพื่อเทรนโมเดล AI ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เป็นต้น

ดังนั้น Prompt เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้ธุรกิจและการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การประยุกต์ใช้ AI ช่วยในการพัฒนา
Marketing ROI ได้อย่างไรบ้าง

การใช้ AI ในการพัฒนา Marketing ROI (Return on Investment) เป็นการนำเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมการตลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น นี่คือวิธีที่ AI ช่วยในการพัฒนา Marketing ROI:

 1. วิเคราะห์ข้อมูล: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาด เช่น ข้อมูลการซื้อขาย, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการใช้บริการ เป็นต้น เพื่อหาแนวโน้มและข้อสรุปที่สามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรมการตลาดในอนาคต
 2. การสร้างโมเดลทำนาย: โดยใช้ Machine Learning และ Deep Learning, AI สามารถสร้างโมเดลทำนายที่ช่วยในการประมาณการผลตอบแทนจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น การทำนายยอดขาย, การทำนายอัตราการตอบสนองจากแคมเปญโฆษณา เป็นต้น
 3. การเลือกปรับกิจกรรมการตลาด: โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และการทำนาย, AI ช่วยในการตัดสินใจเลือกปรับปรุงหรือปรับแก้กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่ม ROI ที่ดีขึ้น เช่น การปรับแก้โฆษณา, การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การตลาด เป็นต้น
 4. การทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยน: AI ช่วยในการสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับตัวอัตโนมัติตามข้อมูลและแนวโน้มที่ตรวจจับได้ ซึ่งทำให้กิจกรรมการตลาดมีประสิทธิภาพและ ROI ที่ดีขึ้นตามเวลา
 5. การจำแนกกลุ่มลูกค้า: AI ช่วยในการจำแนกกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมและความต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ด้วยการใช้ AI ในการพัฒนา Marketing ROI ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกิจกรรมการตลาดให้มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ในเวลาที่รวดเร็ว


ตัวอย่าง Generative AI มีบริษัทไหนบ้าง

Generative AI ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงการเทคโนโลยีและศิลปะสมัยใหม่ มีแบรนด์หลายแบรนด์ที่มีผลงานด้าน Generative AI ที่มีชื่อเสียงดังนี้:

 1. OpenAI: OpenAI เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี AI เชิงลึก เขาได้พัฒนา GPT (Generative Pre-trained Transformer) ซึ่งเป็นโมเดลที่มีความสามารถในการสร้างข้อความและเนื้อหาอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงโมเดลที่ใช้สร้างภาพ การสนทนา และงานอื่นๆ อีกมากมาย
 2. NVIDIA: NVIDIA เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี GPU ที่ใช้ในการทำงานกับ AI และปัจจุบันกำลังมีการวิจัยและพัฒนา Generative AI โดยใช้เทคโนโลยีของตน เช่น NVIDIA StyleGAN ที่ใช้ในการสร้างภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสูง
 3. IBM: IBM เป็นบริษัทที่มีทรัพยากรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI มีการทำงานในด้าน Generative AI เช่นการสร้างภาพสัญลักษณ์ การสร้างเสียง และการสร้างเนื้อหา
 4. Adobe: Adobe มีโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสื่อต่างๆ มีการพัฒนา Generative AI เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เช่น Adobe Sensei ที่ใช้ในการแก้ไขภาพและวิดีโออัตโนมัติ
 5. DeepMind: DeepMind เป็นบริษัทศึกษาวิจัยที่มีการทำงานทางด้าน AI มีโปรเจกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI เช่น โมเดลที่ใช้สร้างเกม และสร้างภาพที่สมจริง


AI ทำนายอนาคตได้แม่นแค่ไหน

ความแม่นยำของการทำนายอนาคตโดยใช้ AI สามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของโมเดลที่ใช้, ความแม่นยำของข้อมูลที่ใช้ในการเทรนโมเดล, ความซับซ้อนของปัญหาที่กำลังพยายามทำนาย, และอื่นๆ อีกมากมาย แต่มีบางรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำนายของ AI ในบางงานที่มีข้อมูลที่เพียงพอและมีความแม่นยำอย่างสูง เช่น:

 1. การทำนายยอดขาย: ในธุรกิจส่งเสริมการขายหรือการค้าปลีก, บริษัทบางแห่งใช้ AI เพื่อทำนายยอดขายในอนาคตโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า, สภาพการตลาด, และปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตและการควบคุมการเงินในอนาคต โมเดล AI บางระดับสามารถทำนายยอดขายอย่างแม่นยำได้ถึงกลุ่มลูกค้าหรือสินค้าเฉพาะในระดับที่สูงมาก
 2. การทำนายแนวโน้มตลาด: ในการตลาดและการเงิน, บางระบบ AI สามารถทำนายแนวโน้มตลาดเช่นการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น, อัตราเงินเฟ้อ, หรือแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และข้อมูลปัจจัยต่างๆ เพื่อทำนายสถานการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม, ความแม่นยำของการทำนายแนวโน้มตลาดนั้นมักจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของตลาดและความสามารถในการระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
 3. การทำนายภัยคุกคาม: ในด้านการคาดการณ์ภัยพิบัติ อย่างเช่น การทำนายสภาพอากาศเสีย, การทำนายความเสี่ยงจากเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น พายุ, แผ่นดินไหว, หรือการทำนายความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น การทำนายความเสี่ยงในการลงทุน ระบบ AI สามารถช่วยในการระบุและทำนายภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม, ความแม่นยำของการทำนายโดย AI มักจะมีข้อจำกัดและความเป็นไปได้ที่ไม่แน่นอน เนื่องจากมีความซับซ้อนของปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า การใช้ AI ในการทำนายอนาคตยังต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้และมีความสมเหตุสมผลที่สุด

ผู้บริหารด้านการตลาดควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องPrompt และ AI

ผู้บริหารด้านการตลาดควรรู้เรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับ AI เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในธุรกิจของพวกเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บางเรื่องสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ AI สำหรับผู้บริหารด้านการตลาดได้แก่:

 1. พื้นฐานเกี่ยวกับ AI: ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของ AI เช่น การทำงานของ Machine Learning, Deep Learning, และ Neural Networks เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเข้าใจว่าเทคโนโลยี AI ทำงานอย่างไรและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง
 2. การใช้ AI ในการตลาด: ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการตลาด เช่น การปรับแต่งโฆษณา, การทำนายการซื้อขาย, การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น เพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ความเสี่ยงและความควบคุม: การเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ในการตลาด เช่น ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า, ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของการทำนาย เป็นต้น และการวางแผนควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
 4. การจัดการข้อมูล: ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการทำงาน AI ในการตลาด เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล, การสร้างและการสร้างโมเดล AI, การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เป็นต้น
 5. การปรับปรุงและการเรียนรู้: ความเข้าใจถึงการปรับปรุงและการเรียนรู้ของระบบ AI เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามเวลาและประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อทำให้การใช้งาน AI ในการตลาดมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น

การมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารด้านการตลาดสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เหมาะสมและเติบโตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ใช้Promptโดย ณกมล อัศวยนต์ชัย เขียนร่วมกับ ChatGPT และ รูปประกอบจาก Bing Image Creator

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.