Digital Marketing

หลักกลยุทธ์การตลาดที่เน้นความยั่งยืน Timeless marketing

Timeless marketing กลยุทธ์การตลาดที่เน้นความยั่งยืน

Timeless marketing (การตลาดแบบ Timeless) หมายถึงการใช้กลยุทธ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือแนวโน้มที่มีอายุการใช้งานจำกัด การตลาดแบบ Timeless มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและค่าความรู้สึกของผู้บริโภคในระยะยาว โดยไม่พึงพาในการสร้างแรงกระตุ้นที่ใช้เวลาเป็นหลักในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแบบ Timeless Marketing

การตลาดแบบ Timeless จะใช้เหตุผลและความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โดยการสร้างค่าและความหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ แม้ว่าเทคโนโลยีและแนวโน้มในตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่หลักการและความเชื่อที่สร้างขึ้นจากการตลาดแบบ Timeless ยังคงเป็นไป

แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ตรงข้ามกับ Timeless marketing คือ "Trend-based marketing" หรือการตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้ม คือ การใช้แนวโน้มและแนวคิดที่เป็นที่เป็นเรื่องร้อนในปัจจุบันเพื่อสร้างความสนใจและแรงกระตุ้นให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยใช้แนวคิดหรือแนวโน้มที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น แนวโน้มในสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีใหม่ แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

การตลาดแบบ Timeless

แนวคิด Trend-based marketing

Trend-based marketing มุ่งเน้นไปที่การใช้แนวคิดหรือแนวโน้มที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพื่อสร้างความสนใจและแรงกระตุ้นให้กับผู้บริโภคในระยะเวลาสั้น ๆ และมักเป็นการเปลี่ยนแปลงตามที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มปัจจุบัน แต่ในบางครั้งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดูล้าสมัยหรือสูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการตลาดแบบนี้มักส่งผลให้ผู้บริโภคมองผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสิ่งที่เป็นสัดส่วนเวลาเท่านั้น และอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ไม่สามารถรักษาความนิยมในระยะยาวได้ถ้าแนวโน้มเปลี่ยนไปแล้ว

การเปรียบเทียบ Timeless Marketing และ Trend-based Marketing

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Timeless Marketing (การตลาดแบบ Timeless) และ Trend-based Marketing (การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้ม) ดังนี้

Timeless Marketing

ข้อดี

 1. ความยั่งยืน: Timeless marketing มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกและความคิดเชิงบวกที่ยั่งยืนในผู้บริโภค ทำให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มีความเชื่อถือและความรู้สึกที่ดีในระยะยาว
 2. ไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม: Timeless marketing ไม่ต้องขึ้นกับแนวโน้มหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
 3. ความเชื่อมั่นในแบรนด์: การสร้างความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในระยะยาวทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในแบรนด์และสินค้าของคุณ

ข้อเสีย

อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในบางกรณีที่มีเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การตลาดแบบ Timeless อาจไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Trend-based Marketing

ข้อดี

 1. สร้างความตื่นเต้นและความสนใจ: การใช้แนวโน้มและเหตุการณ์ที่เป็นที่เป็นเรื่องร้อนในปัจจุบันสามารถสร้างความตื่นเต้นและความสนใจในผู้บริโภคได้
 2. ความเชื่อมั่นในความสมัครในระยะสั้น: เมื่อแนวโน้มยังคงเป็นที่นิยม การใช้การตลาดแบบนี้อาจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขณะนั้น

ข้อเสีย

 1. ความผันผวนของแนวโน้ม: แนวโน้มมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้มอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ดูล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนไป
 2. ความสั้นไปของความนิยม: ความนิยมของแนวโน้มมักมีอายุการใช้งานที่สั้น หากไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลง แบรนด์อาจพบความลำบากในการรักษาความนิยมในระยะยาว

การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงนิยม (Timeless marketing) หรือกลยุทธ์การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้ม (Trend-based marketing) ขึ้นอยู่กับลักษณะและเป้าหมายของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์ในขณะนั้นและในระยะยาว การมีความสามารถในการปรับตัวและความรู้สึกในตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์

การตลาดแบบ Timeless มีแนวโน้มที่จะใช้เนื้อหาที่มีค่าความรู้สึกและความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เรื่องราวที่สร้างความหวัง ค่านิยมของผู้บริโภค และความเชื่อที่เกี่ยวข้อง การสร้างความทรงจำและความรู้สึกที่ดีในผู้บริโภคสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

Trend-based Marketing

10 กลยุทธ์แบบ Timeless marketing

กลยุทธ์แบบ Timeless marketing จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้สึก และความคิดเชิงบวกในผู้บริโภคตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ที่มักถูกนำเสนอในการตลาดแบบ Timeles marketing ได้แก่

 1. การสร้างเรื่องราวที่ยั่งยืน (Storytelling): สร้างเรื่องราวที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ ใช้เรื่องราวนี้เพื่อสร้างความรู้สึกและความทรงจำที่ยั่งยืนในใจของผู้บริโภค
 2. การสร้างความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand Relationship Building): การสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคโดยการให้บริการที่ดีและการสนับสนุนผู้บริโภค
 3. การสร้างความเชื่อมั่น (Trust Building): การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การรีวิวจากลูกค้า การรับรองคุณภาพ การรับประกัน ฯลฯ
 4. การให้ความรู้และการศึกษา (Education): การให้ข้อมูลและความรู้ที่มีค่าแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ นี่เป็นวิธีที่ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีและความคุ้มค่า
 5. การสร้างความรู้สึกที่ดี (Creating Positive Emotions): การใช้การตลาดที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่น ความสุข ความปรารถนา ความสำเร็จ ฯลฯ เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในผู้บริโภค
 6. การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถ (Confidence Building): การยืนยันความสามารถและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในระยะยาว
 7. การสร้างความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (Positive Social or Environmental Impact): การเน้นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในการตลาดของคุณ
 8. การสร้างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Value and Efficiency): การเน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 9. การสร้างความเป็นส่วนตัว (Personalization): การปรับการตลาดและการให้บริการให้เป็นส่วนตัวตามความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคล
 10. การสร้างความสำเร็จร่วมกัน (Shared Success): การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริโภคในการร่วมมือกับแบรนด์ของคุณในการสร้างความสำเร็จร่วมกันในอนาคต

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของวิธีการคิดแบบ Timeless marketing และคุณสามารถปรับแต่งและผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้ตามความเหมาะสมกับแบรนด์และตลาดของคุณเพื่อสร้างความประสบความสำเร็จในระยะยาวและที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมของคุณ

กลยุทธ์การตลาด

ปรึกษา WayMaker เพื่อเริ่มต้นทำการตลาดแบบมืออาชีพ

อยากเริ่มต้นทำการตลาด Marketing ROI แบบมืออาชีพ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้ Waymaker เป็นที่ปรึกษาการตลาด เราพร้อมดูแลและลงลึกเกี่ยวกับมุมมองทางการตลาดใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดวางระบบวัดให้ได้ผลกำไร อย่ารอช้า โอกาสเพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสกำลังรอคุณอยู่

ซึ่งวิธีการให้คำปรึกษาแบบ Way Maker จะเป็นลักษณะที่เน้นการเรียนรู้แล้วใช้ได้ในระยะยาว
สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.waymaker.co.th/post/digital-marketing-course
สนใจปรึกษาติดต่อ Way Maker Tel : 0661243562
LINE : @‌WayMaker หรือ
Way Maker | LINE Official Account

Author